Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2011

Resere-Arisa
11:25
6592 5d0d
Resere-Arisa
11:25
6579 2aef
Jednak marzenia się spełniają....;) Jako że jestem lattecaffemachiatocholiczką, zapragnęłam posiadać szklankę do latte, bo w kubku to nie t samo.. przeszukałam czeluści internetu gdzie mogę taką zakupić i jest...!
Czekała na mnie jako jedyna w sklepie Duka ^^

November 22 2011

Resere-Arisa
23:51
"Cześć mam na imię Mefisto i liczę sobie już dwa miesiące.."
Resere-Arisa
23:13
2859 b68d
śpiący Mefi ;)
Reposted bythtwins4ever thtwins4ever
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl